Get Adobe Flash player
Start Centrum Nanotechnologii

Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii –

supernowoczesna baza edukacyjna dla młodzieży Podkarpacia

 

Uniwersytet Rzeszowski wpisując się w globalną tendencję, stworzył infrastrukturę dla najnowocześniejszych kierunków studiów budując dwa ultranowoczesne Centra: Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii oraz Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Technologicznej.

Oba Centra budowane ze środków unijnych przeznaczone są przede wszystkim dla studentów, którzy znacznie zwiększą swoja wiedze zarówno teoretyczną jak i praktyczną w  zakresie nauk ścisłych i nowoczesnych technologii.Innowacyjne i nowoczesne laboratoria badawcze są szansą dla młodzieży, głównie z Regionu Podkarpackiego, na pozyskanie unikalnego profilu wykształcenia w dziedzinie inżynierii materiałowej - nanotechnologii. Nowopowstałe laboratoria zapewnią możliwość kształcenia na studiach I-go, II-go i III-go stopnia (studia doktoranckie) w zakresie nowoczesnych technologii i najnowszych metod badań.

Wyposażenie nowopowstałych budynków pozwoliło na stworzenie kilku nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych dla studentów takich jak: Pracowni Zjawisk Transportowych w Półprzewodnikach, Pracowni Zjawisk Optycznych w Półprzewodnikach oraz Pracowni Programowania Mikrokontrolerów. Studenci kierunku inżynieria materiałowa, którzy na trzecim roku studiów podejmą jedną z dwóch specjalizacji: Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe lub Technologie materiałów lotniczych będą mieli do dyspozycji dwa główne laboratoria technologiczno-badawcze: Laboratorium technologii dla wzrostu cienkich warstw ze wiązek molekularnych (technologia MBE, epitaksja z wiązek molekularnych) i Laboratorium Nanolitografii dla wytwarzania przyrządów w skali nano. Są to jedne z najnowocześniejszych laboratoriów pozwalających na produkcję, badanie i testowanie nano-urządzeń i nanomateriałów w tej część Polski.

W ramach drugiej inwestycji jaką jest Centrum  Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej (Regionalny Program Operacyjny) zostaną stworzone laboratoria przemysłowych technologii – magnetronowych, plazmowych i laserowych. Równocześnie z budową i rozwojem nowoczesnej infrastruktury Uniwersytet rozwinął ofertę edukacyjną, aby w roku 2013 w pełni korzystać z potencjału dydaktycznego nowoczesnych laboratoriów i sal wykładowych.

W oparciu o aparaturę nowopowstałych laboratoriów w roku akademickim 2010/2011 został uruchomiony nowy kierunek studiów inżynierskich: Inżynieria Materiałowa – Nanotechnologia.

Program kształcenia na  kierunku Inżynieria Materiałowa jest tak skonstruowany aby zdobyte wiadomości i umiejętności z zakresu dwóch specjalności: Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe oraz Technologie materiałów lotniczych dawały  absolwentowi duże możliwości zatrudnienia w różnych ośrodkach badawczych (naukowych i przemysłowych), w kraju i zagranicą, zajmujących się zastosowaniem nanotechnologii w inżynierii materiałowej, nie mówiąc już o wytwórniach sprzętu lotniczego, komunikacyjnego, telekomunikacyjnego czy elektronicznego.

Obecnie na kierunku Inżynieria Materiałowa - Nanotechnologia kształci się ok. 70 studentów, którzy jako absolwenci wyżej wymienionych specjalizacji będą posiadali umiejętność doboru odpowiednich materiałów inżynierskich do różnych zastosowań jak również poznają możliwości doboru technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów.Program studiów na kierunku inżynieria materiałowa powstał m.in. we współpracy z WSK-Rzeszów, wiodąca firmą regionu w przemyśle lotniczym. Konstrukcja profilu każdej ze specjalności obejmuje 360h zajęć, głównie praktycznych w laboratoriach, obejmujących swoja tematyką m.in. technologie pokryć ochronnych, nanotechnologie i nanoobiekty, materiały nanokompozytowe, technologie stopów czy procesy obróbki plastycznej. Studenci zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie metod kształtowania i badania własności struktury w obrębie nanoinżynierii,  jak również formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskichdla różnych zastosowań w różnych dziedzinach produkcji. Studenci opanują umiejętności korzystania z informacji technicznej oraz przygotowania do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie wraz z umiejętnością obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Absolwenci studiów w zakresie obu specjalizacjibędąposiadali umiejętność projektowania i wytwarzania wszystkiego co nowe:- nowych procesorów – nanoprocesorów,  robotów – nanorobotów, sposobów telekomunikacji, źródeł energii, leków i metod leczenia, materiałów dla chirurgii i kosmetologii oraz materiałów dla Lotnictwa.Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa mogą znaleźć pracę w kraju i za granicą:

  • w specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych
    (o profilu lotniczymi, medycznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, dentystycznym i nie tylko).
  • w wytwórniach sprzętu lotniczego
  • w zakładach i laboratoriach zajmujących się energią odnawialną.
  • w powstających firmach wdrażających innowacyjne technologie
  • w Parkach Naukowo-Technologicznych
  • w Centrach zaawansowanej technologii

W wymiarze regionalnym i ponad regionalnym (Południowo-Wschodnia Polska) absolwenci będą osobami, które na etapie studiów mieli dostęp zarówno do najnowocześniejszych metod wytwarzania,takich jak wspomniana wyżej technologia MBE czy magnetronowe i plazmonowe napylanie, jak i kontroli nanomateriałów takimi technikami jak SIMS, SEM, AFM, STM itp. Stwarzato również warunki do przyciągnięcia strategicznych inwestorów w dziedzinie „high-tech” do Południowo-Wschodniej Polski i w tym do Regionu Podkarpackiego.

Ukończenie studiów o tak skonstruowanym profilu zawodowym zapewni absolwentom atrakcyjność na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.

Jeśli jesteś zainteresowany nauką, rozwojem i nowymi technologiami wybieraj studia na kierunku Inżynieria Materiałowa– Nanotechnologia! Bądź Liderem, zostań Nano-Inżynierem!

Eugeniusz Szeregij, Prof. dr hab.

 

Poprawiony (czwartek, 18 kwietnia 2013 07:57)